Mål og Baggrund

Assens Forsyning A/S’ afløbssystem

De afløbssystemer, der fremgår af spildevandsplanens kortbilag tilhører som udgangspunkt Assens Forsyning A/S, med mindre andet er angivet i kortet eller ved tinglysninger og lignende.

Hvad angår stikledninger er ejerforholdet bestemt jævnfør lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v..

Den matrikulære grundgrænse til en ejendom udgør som udgangspunkt skellet mellem spildevandsselskabets stikledning og den private stikledning. Det vil sige, at indenfor spildevandsplanens kloakoplande står spildevandsselskabet for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen, mens grundejeren er forpligtet til at afholde alle udgifter til udførelse, drift og vedligeholdelse af ledninger og eventuelle andre spildevandsanlæg på egen ejendom (f.eks. faskiner og omfangsdræn).

Spildevandsselskabet har ansvaret for at føre stik frem til grundgrænsen i områder med tilslutningspligt. Kommunen fastsætter et tilslutningspunkt for tilslutning til spildevandsselskabets afløbssystem.

Ud over stikledninger og andre små anlæg på egen grund, findes der enkelte større kloakoplande, hvor ledningsanlægget er privat ejet og drevet. Det er som oftest områder, hvor der findes én eller flere større privatejede matrikler, og hvor spildevandsselskabets ledningsanlæg kun er ført frem til skellet. I disse tilfælde er oplandet i spildevandsplanen særskilt markeret med "andet ejerskab". Der kan dog være andre private områder, der ikke er registreret og dermed ikke vist i planen.