Mål og Baggrund

Hel eller delvis udtræden af spildevandsselskabet

I henhold til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S er det muligt for grundejere at udtræde helt eller delvist af spildevandsselskabet, hvis ejendommen ligger i et område udpeget hertil i spildevandsplanen. Hvis spildevandsselskabet ønsker, at en eller flere ejendomme udtræder, kræver det, at spildevandsselskabet kan indgå en frivillig aftale med hver enkelt grundejer.

 Faktaboks – udtræden af spildevandsselskabet

Delvis udtræden af spildevandsselskabet omfatter udtræden for tag- og overfladevand, hvorved grundejeren fremover selv skal stå for håndtering af regnvand eksempelvis ved nedsivning. For processpildevand fra virksomheder skal der tages konkret stilling i hver enkelt sag.

Tilladelse til hel eller delvis udtræden af spildevandsselskabet skal ske under hensyntagen til vandmiljøet, spildevandsanlæggets tekniske funktion og spildevandsselskabets økonomi.

Eksempelvis kan spildevandsplanen fastlægge mulighed for udtræden for regnvand i fælleskloakerede områder, hvor der i spildevandsplanen er planlagt separatkloakering, og hvor etablering af et regnvandsbassin ikke er muligt eller økonomisk hensigtsmæssigt. I disse tilfælde kan spildevandsselskabet indgå en frivillig aftale med grundejeren om udtræden. Det betyder, at der ikke lægges en regnvandsstikledning frem til ejendommen og, at grundejeren får tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget mod selv at sørge for håndtering af tag- og overfladevand på egen grund.

Det kan også være en fordel indenfor eksisterende separatkloakerede områder, hvor kapaciteten af eksisterende regnvandsledninger er for lille.

Grundejerne skal selv betale for de nødvendige ændringer på egen grund. Ændringerne vil normalt omfatte adskillelse af spildevand og regnvand samt etablering af en regnvandsfaskine eller en anden form for Lokal Afledning af Regnvand (LAR-løsning) på egen grund.