Mål og Baggrund

Tilslutning til spildevandsselskabets afløbssystem

Indenfor et i spildevandsplanen godkendt kloakopland er der i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4 tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Grundejeren er forpligtet til for egen regning at tilslutte afløb fra ejendommen til stikledningerne.

Tilsvarende gælder, at når oplande ændres fra fælleskloakering til separatkloakering, så har grundejer pligt til for egen regning at separere regnvand og spildevand og tilslutte sig det nye afløbssystem. Hvis der kan opnås tilladelse til alternativ håndtering af regnvandet på egen grund i f.eks. et regnbed eller en faskine må grundejeren undlade at slutte regnvand til regnvandsstikledningen.

Ved nye tilslutninger til spildevandsselskabets afløbssystem skal der betales tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget er fastsat som et engangsbeløb, der forfalder, når en ejendom kan tilsluttes spildevandsanlægget. For ejendomme, hvor ejer har indgået kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet, jævnfør betalingslovens § 7a, forfalder tilslutningsbidraget ved kontraktens indgåelse. Regler for betaling af tilslutningsbidrag og det årlige vandafledningsbidrag fremgår af Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S. Gældende takster kan ses på Assens Forsyning A/S’ hjemmeside.

Assens Kommune meddeler tilladelse til tilslutning af spildevand til både spildevandsselskabets og private afløbssystemer. Tilladelsen regulerer mængde og kvalitet af det afledte spildevand, og kan omfatte specifikke vilkår for tilledningen til afløbssystemet. 

Omfangsdræn

Det er tilladt for husejere at tilslutte omfangsdræn fra et hus til et fælleskloakeret afløbssystem eller til en regnvandskloak i separatkloakerede områder. I helt særlige tilfælde og efter konkret vurdering hos kommunen og spildevandsselskabet kan det tillades, at omfangsdræn tilsluttes spildevandssystemet i separatkloakerede områder. Som udgangspunkt kan der afledes vand fra de drænledninger, som har til formål at tørholde husets ydervægge og fundament.