Mål og Baggrund

Plangrundlag

I henhold til miljøbeskyttelsesloven § 32, stk. 1 skal kommunen udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen – en spildevandsplan. Spildevandsplanen skal, i henhold til spildevandsbekendtgørelsen, indeholde følgende oplysninger:

 • Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommune- og vandområdeplanen samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand.

 • De eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg og renseforanstaltninger i kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte kloakoplande, kloakeringsområder samt i hvilket omfang den enkelte ejendom er tilsluttet.

 • Områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis.

 • Områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsforsyningsselskabet.

 • De eksisterende og planlagte projekter til håndtering af tag- og overfladevand, som spildevandsforsyningsselskabet vil betale for efter gældende regler. Projekter til håndtering af tag- og overfladevand kan tidligst omfattes af spildevandsplanen eller tillæg hertil, når der foreligger aftale mellem projektejer og spildevandsforsyningsselskab jf. gældende regler.

 • Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der afledes til nedsivningsanlæg, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg.

 • Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau.

 • Hvordan spildevandet i øvrigt bortskaffes i kommunen, f.eks. ved udsprøjtning.

 • Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand.

 • Hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen.

 • Forventet gennemførelse i de enkelte kloakeringsområder mv.