Mål og Baggrund

Kommuneplan

Kommuneplanen fastlægger og udpeger de overordnede rammer og retningslinjer for kommunens udvikling, herunder boligformål, erhvervsformål, offentlige formål og fritidsformål. Spildevandsplanen må ikke stride imod kommuneplanen, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 2.

Spildevandsplanen er udarbejdet under hensyntagen til kommuneplanens rammer for eksisterende områder og planlagte udviklingsområder og angiver nogle af de geografiske områder, som spildevandsplanen skal operere indenfor.

Kommuneplanen omfatter byudvikling og regulering af bebyggelser og anlæg under hensyntagen til de benyttelses- og beskyttelsesmæssige interesser. Kommuneplanen omfatter desuden tilpasning til klimaændringer i den fysiske planlægning. Den fremtidige indsats vedrørende klimatilpasning er fastlagt i Kommuneplan 2017-2029 samt i kommunens Handleplan for klimatilpasning.

Byrådets mål i kommuneplanen i henhold til spildevand kan findes her.