Mål og Baggrund

Lokalplaner

I forbindelse med vedtagelse af nye lokalplaner skal der sikres overensstemmelse med spildevandsplanen, herunder skal der tages stilling til udlægning af arealer til eventuelle regnvandsbassiner og øvrige tekniske anlæg. Vedtagelse af nye lokalplaner kan derfor medføre behov for mindre tilpasninger af spildevandsplanen.

Der vil løbende blive udarbejdet tillæg til spildevandsplanen, hvis det er nødvendigt for at sikre overensstemmelse mellem f.eks. kloakoplande og byggemodningsområder og for at sikre, at der planlægges den rette form for kloakering i områderne.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som har direkte retsvirkning overfor ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som planen omfatter, og som kan indeholde bestemmelser om fremtidig anvendelse, udformning af bebyggelse, veje og stier, friarealer samt en lang række andre forhold.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning fastlægger anvendelsen af områder til for eksempel boliger, erhverv, offentlige formål mv. i kommunen. Kommunens lokalplaner kan ses her.

Eksempler på bestemmelser som kan medtages ved udarbejdelse af en lokalplan:

  • Områdets anvendelse, størrelse og afgrænsning.
  • Omfang og placering af ny bebyggelse og anlæg.
  • Bebyggelsesprocent og højder.
  • Anvendelse og indretning af ubebyggede arealer, f.eks. indretning der muliggør rekreativ anvendelse af regnvand.
  • Terrænregulering, befæstelse, beplantning og belysning.
  • Placering af kloak- og andre ledningsanlæg.
  • Placering og udformning af regnvandsbassiner.
  • Bestemmelser om håndtering og opbevaring af regnvand (f.eks. anvendelse af LAR-løsninger).
  • Genanvendelse af regnvand i husholdningen.
  • Maksimal befæstelsesgrad, hvorfra overfladevand kan afledes uforsinket til kloak.