Mål og Baggrund

Vandområdeplaner

Statens vandområdeplaner er et informationsredskab, der beskriver hvordan EU’s vandrammedirektiv implementeres i Danmark. Vandområdeplanen med tilhørende bekendtgørelser fungerer som det overordnede administrative grundlag for vandforvaltningen i Danmark. Assens Kommune er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Vandområdeplanen kan læses her og MiljøGIS for vandområdeplaner kan ses her.

 Faktaboks – MiljøGIS

Miljøstyrelsen indsamler og udstiller mange natur- og miljødata. En del af disse data stilles til rådighed ved at blive vist på kort på internettet. Disse sider kaldes MiljøGIS.

Det overordnede mål med EU’s vandrammedirektiv er, at alt vand - overfladevand og grundvand - skal opnå mindst ”god tilstand” eller ”godt økologisk potentiale”.

For overfladevandområder opnås ”god tilstand” når vandområdet har ”god økologisk tilstand” og ”god kemisk tilstand”. Vandområder med "god tilstand" er, eller må kun være, svagt ændrede som følge af menneskelig aktivitet og afviger kun lidt fra den miljøtilstand, der normalt gælder for vandområdet under uberørte forhold.

 Faktaboks – Overfladevandområde

Et overfladevandområde defineres som vandløb (herunder rørlagte vandløb/dræn), søer og den kystnære del af havet.

For kunstige eller stærkt modificerede vandområder gælder, at miljømålet er ”godt økologisk potentiale” og ”god kemisk tilstand”.

Der er fastsat konkrete miljømål for mange af vandområderne i kommunen. Vandområdeplanernes bekendtgørelser indeholder bindende tidsfrister for, hvornår målene skal være opfyldt. Miljømålene for vandområderne skal nås ved at gennemføre en række indsatser. En samlet oversigt over miljømål og indsatsprogrammer fremgår af de to bekendtgørelser - bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster samt bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

De kystvande, vandløb og søer, hvor der er fastsat konkrete miljømål kan ses på statens MiljøGIS. Her er også angivet renseklassekrav for spildevand fra spredt bebyggelse, der ledes til vandområderne.

En generel beskrivelse af vandområderne og deres tilstand i kommunen kan ses her.