Mål og Baggrund

Spildevandsplanens lovgrundlag

Administrationen af kommunens spildevandsplan sker med udgangspunkt i følgende love og bekendtgørelser:

 • Miljøbeskyttelsesloven - Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 966 af 23. juni 2017.

 • Spildevandsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, BEK nr. 1469 af 12. december 2017.

 • Vandsektorloven - Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, LOV nr. 469 af 12. juni 2009.

 • Betalingsloven - Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., LBK nr. 633 af 7. juni 2010.

 • Miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 425 af 18. maj 2016.

 • Miljømålsloven - Bekendtgørelse af lov om miljømål mv. for internationale naturbeskyttelsesområder, LBK nr. 119 af 26. jan. 2017.

 • Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, BEK nr. 1522 af 15. december 2017.

 • Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, BEK nr. 1521 af 15. december 2017.

 • Bekendtgørelse om krav for til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, BEK nr. 1433 af 21. november 2017.

 • Habitatbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 926 af 27. juni 2016.

 • Slambekendtgørelsen - Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål, BEK nr. 843 af 23. juni 2017.

 • Badevandsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om badevand og badeområder. BEK nr. 917 af 27. juni 2016.

 • Medfinansieringsbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om spildevandsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand, BEK nr. 159 af 26. februar 2016.

 • Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt, BEK nr. 108 af 29. januar 2015.

 • Forvaltningsloven – Bekendtgørelse af forvaltningsloven, LBK nr. 433 af 22. april 2014.

 

Ud over ovennævnte lovgrundlag administreres bl.a. efter følgende vejledninger:

 • Vejledning nr. 5, 1999 til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

 • Vejledning nr. 2, 2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

 • Vejledning nr. 3, 2001 til Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg.