Mål og Baggrund

Serviceniveau

Inden for spildevandsplanens kloakoplande har grundejeren både ret og pligt til at aflede spildevand til Assens Forsyning A/S' afløbssystem. Grundejeren har derfor også en berettiget forventning til det serviceniveau eller den forsyningssikkerhed, som Assens Forsyning A/S leverer.

Faktaboks – Serviceniveau

Et serviceniveau udtrykker, hvor ofte spildevandet fra kloakkerne må forekomme på terræn. Kommunens specifikke serviceniveau er beskrevet her.

Med klimaforandringerne vil der i fremtiden komme kraftigere regnhændelser, og regnen vil komme oftere. Flere steder vil der ikke være tilstrækkelig kapacitet i spildevandsforsyningens ledningsnet, hvilket betyder, at der kommer vand på terræn oftere end før. I Danmark dimensioneres afløbssystemer ikke til at bortlede vandmængder som følge af ekstreme regnhændelser, da det vil være forbundet med uforholdsmæssige store omkostninger.

Dette vil ikke nødvendigvis give problemer, da regnvandet ofte bliver liggende på vejbanen, indtil der igen er plads i afløbssystemet. Vandet vil samle sig i lavninger og terrænforholdene på f.eks. veje, fortove, grønne områder, matrikler m.v. er derfor afgørende for, om der er en risiko forbundet med oversvømmelsen.