Mål og Baggrund

Nye afløbssystemer

Ved dimensionering af nye afløbssystemer foreskriver den gældende funktionspraksis, at der for alle nye kloakoplande og fuldt ud fornyede kloakoplande gælder, at opstuvning til terræn som minimum ikke må ske hyppigere end hvert 10. år for fællessystemer og hvert 5. år for separatsystemer, jf. nedenstående tabel:

Kloakeringsform

Gentagelsesperiode for opstuvning til kritisk kote - terræn

Fællessystem

10 år

Separatsystem 

5 år

Spildevandsselskabet er forpligtiget til at sikre, at spildevand fra ejendommes stueplan kan afledes til spildevandsselskabets kloak ved gravitation (dvs. uden pumpe), mens grundejeren selv er ansvarlig for afledning fra kælderen. Spildevandsselskabet har ikke pligt til at sikre afløb fra kælderen. Husejere kan selv mindske risikoen for kælderoversvømmelser på flere måder:

  • I områder, hvor hovedkloakken stadig er udført som én fælles ledning for regn- og spildevand, kan der monteres et højvandslukke for at hindre opstuvning af vand fra fælleskloakken ind i husets afløbsinstallationer.
  • Separering af regn- og spildevand, så regnvandet ikke presses op gennem kælderafløb, hvis der er ført to stik frem til ejendommen.
  • Pumpning af spildevand fra en ejendom modvirker effektivt, at regnvand presses ind i kældre.

Højvandslukker skal finansieres, drives og vedligeholdes af grundejeren selv, da det ifølge lovgivningen som udgangspunkt ikke er tilladt, at spildevandsselskabet bidrager.