Mål og Baggrund

Vision og mål

Med spildevandsplanen ønsker Assens Kommune at leve op til kommunens vision ”Vilje til vækst” med fokus på de tre indsatsområder ”Vækst og udvikling”, ”Flere vil bo her” og ”Alle får uddannelse”.

Det gøres ved, at spildevandsplanens tiltag fokuserer på:

  • at fastholde en høj forsyningssikkerhed for borgere og virksomheder.

  • at understøtte kommunens klima- og miljøstrategiske mål.

  • at opstille tydelige mål for miljø og service på spildevandsområdet.

  • at spildevand håndteres og behandles stabilt, effektivt og miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

  • at reducere udledningen af forurenende stoffer til vandløb, søer og hav og medvirke til, at miljømålet for de enkelte vandområder kan opfyldes.

  • at beskytte grundvandet mod forurening fra spildevand.

  • at medvirke til opfyldelse af kravet om god badevandskvalitet ved badestrande.

  • at medvirke til at bevare og udvikle natur- og friluftsoplevelser for borgere og brugere.

Spildevandsplanen indeholder Byrådets og Assens Forsyning A/S’ planer for spildevandshåndtering i de kommende år, og skitserer en langsigtet udvikling for den efterfølgende periode.