Mål og Baggrund

Miljøvurdering

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer i medfør af lovgivningen.

For denne spildevandsplan er der gennemført miljøvurdering og miljøvurderingerne er baseret på en beskrivelse af miljøstatus og miljømål for temaerne dyre- og planteliv, Natura 2000, overfladevand og klimatilpasning.

Påvirkningen af disse temaer vurderes i en rapport i forhold til ændringerne i den tidligere Spildevandsplan 2010-2014 for Assens Kommune. Der miljøvurderes derfor på nyt centralt renseanlæg i Assens, nedlæggelse af Vissenbjerg Renseanlæg og afskæring til nyt Assens Renseanlæg, etablering af nye linjeføringer for afskærende ledninger til nyt Assens Renseanlæg, separatkloakering samt etablering af regnvandsbassiner. Rapporten beskriver i detaljer, hvilke konsekvenser det vil have for miljøet, at planforslaget gennemføres. 

Spildevandsplanens miljøvurderingsrapport kan ses her.

Den 16. maj 2017 trådte en ny miljøvurderingslov (LBK nr 448 af 10/05/2017) i kraft. Nærværende planforslag er dog udarbejdet efter den tidligere lovgivning (bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr 1533 af 10/12/2015)), da spildevandsplanen var under udarbejdelse, inden den nye miljøvurderingslov trådte i kraft.  

Ifølge bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr 1533 af 10/12/2015) skal en plan miljøvurderes, hvis: 

  • planen fastlægger rammerne for anlægstilladelser for projekter omfattet af bekendtgørelsens bilag 3 og 4.
  • planen påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
  • planen i øvrigt fastlægger rammer for anlægstilladelser, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.