Mål og Baggrund

Planens vedtagelse

Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 32. Planen er udarbejdet af Assens Kommune i samarbejde med Assens Forsyning A/S.

Planen er miljøvurderet efter reglerne i miljøvurderingsloven - bekendtgørelse af lov om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den 16. maj 2017 trådte en ny miljøvurderingslov (LBK nr 448 af 10/05/2017) i kraft. Nærværende planforslag er dog udarbejdet efter den tidligere lovgivning (bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr 1533 af 10/12/2015)), da spildevandsplanen var under udarbejdelse, inden den nye miljøvurderingslov trådte i kraft.  

Planforslaget er godkendt af Byrådet i Assens Kommune den 28. februar 2018. Planforslaget har været sendt i offentlig høring i perioden 2. marts - 30. april 2018.

Spildevandsplanen er endeligt vedtaget af Byrådet den 27. juni 2018.

Berørte matrikler

De ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen kan ses i planens bilag.

For at kunne etablere afskærende ledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye Assens Renseanlæg samt regnvandsbassiner i forbindelse med separatkloakering skal Assens Forsyning A/S erhverve midlertidig arbejdsarealer og råderet til kloakanlæggene.

Assens Forsyning A/S tager kontakt til de berørte lodsejere med henblik på indgåelse af erstatningsaftaler. Assens Forsyning A/S søger at indgå frivillige aftaler med lodsejere, men Assens Kommune kan, jf. miljøbeskyttelseslovens § 58, i nødvendigt omfang, ekspropriere til fordel for spildevandsanlæg.

Assens Kommunes Byråd erklærer, at man, med henblik på at gennemføre de beskrevne tiltag i denne spildevandsplan, er indstillet på at foretage de fornødne arealerhvervelser, samt erhvervelser af rådigheder ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i lov om miljøbeskyttelse.