Plan

Byudvikling

Det offentlige spildevandsanlæg skal løbende udbygges i takt med, at rammerne for byudvikling i Kommuneplan 2017-2029 udnyttes via nye byggemodninger. De udlagte arealer skal derfor opfattes som rammer, hvor der skal gennemføres kloakering i forlængelse af, at der udarbejdes lokalplaner og arealerne byggemodnes.

De planlagte kloakerede oplande fremgår af spildevandsplanens kortdel med en skraveret, farvet signatur på farveløs baggrund. Farven på signaturen angiver, om området påregnes separatkloakeret eller spildevandskloakeret. Valget af kloakeringsform må ikke være i strid med principperne for beskyttelsen af grundvandet.

Planlagte oplande, der er udlagt til erhverv i kommuneplanen separatkloakeres med lokal håndtering af overfladevand via bassin. Øvrige planlagte oplande, herunder områder udlagt til bolig mv., er planlagt separatkloakeret eller spildevandskloakeret med lokal håndtering af overfladevand, såfremt forholdene er egnet hertil. De offentlige stikledninger afsluttes ved skel. 

Der skal generelt sikres sammenhæng mellem planlagte byggemodninger og selve udbygningen af detailkloaksystemet. 

På nedenstående kort ses planlagte kloakoplande i forbindelse med kommuneplanens planlagte byudvikling.