Plan

Kloakerede områder

I forbindelse med centralisering af spildevandsrensningen i kommunen arbejder Assens Forsyning A/S med en langsigtet strategi for fornyelse af selskabets afløbssystemer.

Ved fornyelsen ændres eksisterende fællessystemer (én ledning til både regn- og spildevand) til separatsystemer (to ledninger til hhv. regnvand og spildevand), hvorved spildevand og regnvand adskilles. Nye regnvandssystemer etableres med så stor kapacitet, at der tages højde for klimaudviklingen i anlæggets levetid.

Endvidere etableres der regnvandsbassiner med renseforanstaltninger inden udledning til recipient i det omfang, der er behov for dette. Regnvand udledes via bassiner for at begrænse risikoen for oversvømmelser og hydraulisk påvirkning af især vandløb. Krav til bassinanlæg og renseforanstaltninger fastlægges konkret i udledningstilladelser efter miljøbeskyttelsesloven, som meddeles af Assens Kommune.