Plan

Bassinanlæg

Bassiner i et afløbssystem har til formål at opsamle og forsinke regn- og/eller spildevand. Bassiner opdeles i følgende to typer.

Regnvandsbassiner
Formål: At opsamle og forsinke udledningen af tag- og overfladevand fra separate regnvandssystemer til vandløb for at minimere risikoen for hydraulisk overbelastning (oversvømmelse/erosion) af vandløbet og for at fjerne forurenende stoffer inden regnvandet udledes.
Hvor: Ved separate regnvandsudløb til vandløb.

Sparebassiner
Formål: Opsamle og forsinke det sammenblandede spildevand og regnvand fra fællessystemet, så dette vand kan ledes til renseanlæg når der igen er plads i afløbssystemet, i stedet for overløb til recipient.
Hvor: Ved overløb til recipienter (vandløb, søer eller kystvande.

Bassinerne udformes typisk som åbne bassiner (jordbassiner) eller lukkede bassiner (betonbygværker). Forsinkelsesvolumen kan også etableres via en overdimensioneret ledningsstrækning og benævnes da ”rørbassin”.

Plan for bassinanlæg

Assens Forsyning A/S etablerer nye regnvandsbassiner, når:

  • Eksisterende fælleskloakerede områder separatkloakeres.
  • Eksisterende udløb forårsager en væsentlig påvirkning af tilstanden i recipienten. I disse tilfælde anmoder kommunen Assens Forsyning A/S om en plan for, hvordan og hvornår udløbet ændres således, at udledningen ikke er til hinder for opfyldelse af miljømålet i vandområdet.

I planperioden etableres regnvandsbassiner som led i ændring af spildevandstrukturen fra fælleskloak til separatkloak.

Endvidere skal der forud for nedlæggelse af de eksisterende renseanlæg foretages en nærmere vurdering af, hvorvidt tanke m.v. på renseanlæggene kan genbruges til at udjævne kapacitetsmæssige spidsbelastninger i det fremtidige afskærende ledningssystem eller om der skal etableres nye bassiner.

På nedenstående kort ses placeringen af planlagte regnvandsbassiner. I planperioden vil flere bassiner blive udlagt i tillæg til denne spildevandsplan.