Plan

Uvedkommende vand

Der behandles en forholdsvis stor mængde uvedkommende vand på de offentlige renseanlæg. Uvedkommende vand er vand, som ikke hører hjemme i afløbssystemet, f.eks. indsivende grundvand.

I forbindelse med centralisering af spildevandsrensningen i kommunen er det væsentligt at få reduceret de vandmængder, der skal pumpes over lange strækninger. Dette vil minimere anlægsudgifter og efterfølgende driftsudgifter til nye afskærende ledninger. I den sammenhæng er uvedkommende vand det væsentligste fokuspunkt, da det typisk optræder som en konstant tilledning af vand hele døgnet.

 Faktaboks – afskærende ledning

En afskærende ledning opsamler spildevand (eller tag- og overfladevand) fra én eller flere hovedledninger eller kloakoplande og transporterer vandet videre til en fjernere beliggende pumpestation, renseanlæg eller recipient.

Løbende vurdering af det uvedkommende vand vil indgå som en del af de fornyelsesplaner, der udarbejdes for de kloakerede områder i kommunen. Ligeledes vil eventuelle problemstillinger vedrørende uvedkommende vand blive behandlet i forbindelse med nedlæggelse af eksisterende renseanlæg og afskæring af spildevand til det nye Assens Renseanlæg.

Det uvedkommende vand kan blandt andet komme ind i afløbssystemet på følgende måder:

  • Indsivning af grundvand. Hvis grundvandet står højere end afløbsledningerne, kan der sive grundvand ind gennem utætheder i afløbssystemet.
  • Indsivning af regnvand. I forbindelse med, og umiddelbart efter, kraftig nedbør kan regnvandet sive direkte ind i afløbssystemet på vej gennem jorden.
  • Overlækning. I separatkloakerede områder kan vandet i visse tilfælde finde vej fra regnvandsledningen og ind i spildevandsledningen.
  • Drænafstrømning. Der kan komme vand fra drænsystemer (omfangsdræn og lign.), som er tilsluttet afløbssystemet. Det kan også komme fra markdræn, som normalt ikke må være tilsluttet afløbssystemet.
  • Fejlkoblinger. I separatkloakerede områder kan der komme vand fra fejltilslutninger til spildevandssystemet, dvs. afledning af regnvand til spildevandsledningen.