Plan

Spildevandsstruktur

Ud fra en overordnet analyse af spildevandsstrukturen i Assens Kommune er det politisk besluttet, at rensestrukturen i kommunen skal centraliseres.

Det vil sige, at indenfor denne spildevandsplans planperiode (2018-2027) skal de 8 eksisterende renseanlæg i kommunen nedlægges og et nyt renseanlæg ved Assens opføres.

På nedenstående kort ses placering af afskærende ledningsanlæg samt nuværende (markeret med R) og fremtidig struktur (markeret med en stjerne).

Det viste ledningstracé for de afskærende ledninger fra Aarup til Assens er det bedste bud på placering af ledningerne på tidspunktet for vedtagelsen af spildevandsplanen. Der kan komme ændringer når de afskærende ledninger detailprojekteres.

Tidsplan

Antallet af renseanlæg reduceres til ét i løbet af denne planperiode. Nedlæggelse af de 8 eksisterende renseanlæg i kommunen forventes at følge nedenstående tidsplan:

Renseanlæg der nedlægges

År

Aa Strand

2020

Assens (Melvej)

2020

Gummerup

2020

Haarby

2020 

Holmehave

2021 

Tommerup St.

2022

Vissenbjerg

2025 

Aarup

2027

 

Fordele ved fremtidig spildevandsstruktur

Ved centralisering af renseanlægsstrukturen i form af ét ny renseanlæg ved Assens lægges bl.a. vægt på følgende fordele:

  • Et forbedret vandmiljø. Utidssvarende renseanlæg nedlægges og eksisterende udledninger til følsomme recipienter (vandløb og søer) fjernes i planperioden, da spildevand afskæres fra de mindre renseanlæg til det nye renseanlæg ved Assens. Samtidigt opnås en bedre rensning og dermed samlet set en mindre belastning af miljøet.
  • Bedre forsyningssikkerhed. De næste 5-10 år gennemføres planlagte saneringsprojekter i byerne, så disse på sigt kan afskæres til det nye Assens Renseanlæg.
  • Bosætning og erhvervsfremme. Det nye Assens Renseanlæg giver stor fleksibilitet med hensyn til by- og erhvervsudvikling, da udvidelse af rensekapaciteten på anlægget muliggøres.
  • Serviceniveauet for borgerne kan opretholdes på nuværende niveau.
  • Driftsoptimering. Den planlagte centralisering giver mulighed for en væsentlig reduktion i driftsudgifter dels på grund af bedre og mere stabil drift på renseanlægget, dels på grund af reduktion af transportafstande for forsyningsselskabets driftspersonale.
  • Øget fremtidssikring. Det nye Assens Renseanlæg er forberedt for fremtidige krav om f.eks. yderligere rensning for mikroorganismer og miljøfarlige forurenende stoffer.
  • Klima- og energioptimering. Anlægget skal være med til at understøtte Assens Kommunes klimamål om at kommunen skal have en CO2-neutral drift i 2029 og at Assens Kommune skal være en CO2-neutral geografisk enhed i 2042.

Miljøkonsekvenserne ved strukturændringen er detailvurderet og nærmere beskrevet i den til spildevandsplanen hørende miljørapport, som er udarbejdet i forbindelse med miljøvurderingen af spildevandsplanen.

Ved behov vil Assens Forsyning A/S gennemføre kompensationshandlinger i vandløb, hvis nedlæggelse af et renseanlæg medfører, at vandføringen i et vandløb påvirkes enten i nedadgående eller opadgående retning. Kompensationshandlinger kan bestå af vandløbsrestaurering, medfinansiering af vådområdeprojekter eller lignende.