Plan

Nyt Assens Renseanlæg

Assens Forsyning A/S planlægger, på baggrund af principbeslutning i Assens Kommunes Byråd den 28. januar 2015, at centralisere spildevandsrensningen i Assens Kommune med rensning af spildevand fra hele kommunen på ét stort nyt Assens Renseanlæg.

Assens Renseanlæg skal etableres med de nyeste teknologier, der skal sikre, at anlægget bliver blandt de mest effektive anlæg i Danmark. Der er udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt miljørapport for det nye Assens Renseanlæg.

Anlægget skal rense effektivt og forbruge mindst muligt energi i renseprocesserne. På renseanlægget skal endvidere produceres bioenergi ved udrådning af bl.a. spildevandsslam. Ved hjælp af biogassen produceres el og varme til både internt brug og til salg.

Placering

Byrådet i Assens Kommune besluttede i april 2016, at det nye højteknologiske renseanlæg ved Assens skal ligge syd for Faaborgvej. Beslutningen er truffet på baggrund af bl.a. indkomne høringssvar i for-offentlighedsfasen.

Det nye renseanlæg skal helt præcist ligge i den vestlige del af erhvervsområdet ved Fåborgvej (ved Egebjergvej/Fåborgvej). Beslutningen er truffet af kommunens Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg på baggrund af et Visionsoplæg . 

Illustration af, hvordan det nye renseanlæg kan komme til at se ud - set fra luften.

Data for nyt Assens Renseanlæg

Rammerne for det samlede anlæg er som følger:

  • Nyt renseanlæg med en kapacitet på 100.000 PE (personækvivalenter = den mængde spildevand en person bidrager med pr. døgn). Renseanlæggets kapacitet er fastsat ud fra den nuværende belastning på de 8 mindre renseanlæg samt prognose for byudvikling mv.. Renseanlægget har således en overkapacitet på 35 %. Den dimensionsgivende hydrauliske belastning er fastsat til 1.080 m³/h.Desuden afsættes areal til evt. fremtidig udvidelse af anlægget.

  • Et biogasanlæg (rådnetanke) til behandling af spildevandsslam, septisk slam, fedt, industrispildevand og KOD-pulp med tilhørende gasmotoranlæg for udnyttelse af biogassen. 

  • Et modtageanlæg for industrispildevand og KOD-pulp, som kan anvendes direkte i rådnetankene til produktion af biogas.

  • Administrationsbygning, lager og værkstedsfaciliteter.

  • Besøgsfaciliteter med bl.a. skoletjeneste, offentlig adgang til udsigtsplatforme, stier mv. ved anlægget.
Illustrationsplan, der viser hvordan det nye Assens Renseanlæg kan komme til at tage sig ud.

Assens Forsyning deltager i et fyrtårnsprojekt (HEPWAT), der har til formål at udvikle nye løsninger til rensning af spildevand, som kan anvendes på det nye renseanlæg. Fyrtårnsprojektets mål er bl.a. at introducere nye processer og proceskombinationer, som både forøger renseanlæggets evne til at omdanne organisk stof til bioenergi og samtidigt bruger mindre energi.

Desuden søges at udnytte den allernyeste pumpe- og dataopsamlingsteknologi i afløbssystemet, som gør det muligt at lave en intelligent samstyring af renseanlægget og pumperne i afløbssystemet. Dermed bliver det muligt f.eks. at styre tilledningen af spildevand, når det er optimalt for både renseprocesser og energiproduktion på renseanlægget. Den intelligente styring kan også gøre det muligt at forbruge energi på tidspunkter, hvor elprisen er mindst og producere energi hvor elprisen er højest. Læs mere om HEPWAT her.

Det nye Assens Renseanlæg vil således være i stand til at udnytte spildevand som en ressource til produktion af el og varme. Anlægget vil også kunne producere el- og varme ved hjælp af tilkørte fraktioner såsom septisk slam, fedt og industrispildevand fra virksomheder i kommunen.

Anlægget vil også være forberedt til at modtage KOD-pulp (Kildesorteret Organisk Dagrenovation i flydende form). Organisk affald som f.eks. madrester fra husholdninger kan således også anvendes til biogasproduktion og dermed produktion af el og varme.

Anlægget skal være med til at understøtte Assens Kommunes klimamål om, at kommunen skal have en CO2-neutral drift i 2029, og at Assens Kommune skal være en CO2-neutral geografisk enhed i 2042.

Det nye Assens Renseanlæg indrettes med fremvisningslokale, hvor det vil være muligt at formidle viden om spildevandsrensning for blandt andet skoleklasser.

Der etableres desuden et rekreativt stisystem omkring renseanlægget, som skal forbinde området med omkringliggende rekreative områder. Det er samtidigt hensigten, at der udvikles løsninger, som gør det muligt at få oplysninger om renseanlæggets funktioner, når man går på stisystemet via f.eks. apps til smartphones.