Plan

Pumpestationer

Funktionen af pumpestationer er at løfte (transportere) spildevand, hvor det ikke er anlægsteknisk/økonomisk muligt at aflede spildevandet via gravitation, hvor spildevandet løber af sig selv.

De eksisterende pumpestationerne renoveres løbende efter behov.

I forbindelse med gennemførelse af renseanlægsstrukturen skal der etableres en række større pumpestationer. Etablering af pumpestationer ved de eksisterende renseanlæg skal koordineres med, hvordan renseanlæggene i øvrigt nedlægges (eventuelt genbrug af bygninger, tanke m.v.).

Ved nykloakeringer kan der ligeledes være behov for etablering af mindre pumpestationer. Det samlede omfang af nye pumpestationer er endnu ikke kendt.

Pumpestation ved Sandager.