Plan

Forurening fra punktkilder

Med henblik på at opfylde miljømålet for vandløb, søer og kystvande skal der gennemføres indsatser til begrænsning af forurening fra punktkilder. Disse indsatser er forbedret spildevandsrensning i spredt bebyggelse, reduceret spildevandsbelastning fra regnbetingede udløb og forbedret spildevandsrensning på renseanlæg.

I Assens Kommune skal der i perioden 2015-2021 gennemføres forbedret rensning på minimum 14 ejendomme i spredt bebyggelse. Desuden udestår et antal ejendomme fra første vandplanperiode, hvor minimumskravet var 775 ejendomme. Se om din ejendom ligger i et område med krav om forbedret spildevandsrensning her.

Der skal gennemføres en indsats over for udledning af spildevand fra regnbetingede udløb fra fælleskloakerede områder. I Assens Kommune skal spildevandsbelastningen fra i alt 12 regnbetingede udløb reduceres. Det drejer sig om 11 udløb ved Glamsbjerg og 1 udløb ved Vissenbjerg. Indsatsen strækker sig over to vandplanperioder, hvor 40 % af indsatsen skulle være gennemført inden 30. oktober 2016 og 60 % i anden planperiode 2015-2021.

Med hensyn til tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer til vandmiljøet bemærkes det, at hvis miljøkvalitetskravene overskrides i et vandområde, skal de berørte kommuner finde årsagen til forureningen ved kildeopsporing i oplandet samt sørge for at få standset tilførslen af de miljøfarlige forurenende stoffer, der er medvirkende årsag til, at miljømålet for vandområdet ikke er opfyldt. Dette kan f.eks. være ved at revidere udledningstilladelser eller meddele påbud.