Plan

Vandløb

Vandløbsindsatser til forbedring af den fysiske tilstand i vandløb omfatter restaureringstiltag og fjernelse af fysiske spærringer.

I Assens Kommune skal der i perioden 2015-2021 gennemføres restaureringstiltag på i alt ca. 35 km vandløb og fjernes 14 fysiske spærringer. Restaureringstiltagene består bl.a. af udlægning af groft materiale, udskiftning af bundmateriale, etablering af træer, genslyngning, åbning af rørlagte vandløbsstrækninger samt etablering af sandfang.

Desuden skal der gennemføres indsatser for at reducere tilførslen af organisk stof til vandløbene fra punktkilder. Læs mere om punktkilder her.