Skip til hoved indholdet
    Hjem Retningslinjer Betalingsregler

Betalingsregler

Assens Forsyning har i medfør af gældende Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. udarbejdet en betalingsvedtægt med ikrafttræden den 1. januar 2017, der gælder for ejendomme, som er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttet kloakforsyningen i Assens Kommune. Betalingsvedtægten omfatter endvidere de betalingsmæssige forhold for den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke.

Kontraktligt medlemskab af Assens Forsyning A/S for ejendomme i det åbne land hører også under vedtægten.

Vedtægten gælder for både eksisterende og fremtidige spildevandsanlæg.

Betalingsvedtægten har til formål at angive betalingsreglerne for opkrævning af de forskellige bidrag til finansiering af etablering, drift og vedligeholdelse af de offentlige spildevandsanlæg.

Betalingsvedtægten oplyser, hvilke udgifter og indtægter, der hører under Assens Forsyning A/S' område.

Assens Forsyning A/S administrerer betalingsvedtægten og fastsætter prisliste (takster), som skal legalitetsgodkendes af Assens Kommune én gang om året for det kommende år. Takster fremgår af Assens Forsyning A/S’ hjemmeside

Betalingsregler

Tilslutningsbidrag betales i forbindelse med tilslutning til offentlig kloak og opkræves som et standardbidrag pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m2 grundareal for erhvervsejendomme. Hvis der udelukkende er ført et spildevandsstik frem til ejendommen, betales 60 % af standardtilslutningsbidraget. Hvis der udelukkede er ført et regnvandsstik frem til ejendommen, betales 40 % af standardtilslutningsbidraget. Tilslutningsbidraget indeksreguleres hvert år 1. januar.

Takster fremgår af Assens Forsyning A/S’ hjemmeside

Vandafledningsafgift udgøres af et fast bidrag pr. tilsluttet spildevandsstik samt et variabelt bidrag pr. m3 målt eller skønnet vandforbrug.

Takster fremgår af Assens Forsyning A/S’ hjemmeside

Der opkræves supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer af boligejendomme og erhvervsejendomme, hvis matriklen udstykkes eller ved forøgelse af grundarealet, sammenlægning af matrikler o.l..

Ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand til det offentlige spildevandsanlæg skal betale særbidrag, hvis afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsanlægget.

Assens Forsyning A/S skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særlig forurenet spildevand.

Beregning og opkrævning af særbidrag er nærmere beskrevet i Betalingsvedtægt for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

Vejbidrag sikrer at veje, pladser og lignende, som er tilsluttet det offentlige afløbssystem, betaler til de offentlige spildevandsanlæg i lighed med de øvrige tilsluttede brugere. Vejbidraget er et årligt bidrag, som beregnes som en procentdel af spildevandsselskabets udgifter til ledningsanlæg, herunder regnvandsbassiner, pumpestationer mv.. Vejbidrag for statsveje betales af Vejdirektoratet, og vejbidrag for kommuneveje betales af Assens Kommune.

Beregning og opkrævning af vejbidrag er nærmere beskrevet i Betalingsvedtægt for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links