Retningslinjer

Særbidrag

Ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand til det offentlige spildevandsanlæg skal betale særbidrag, hvis afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsanlægget.

Assens Forsyning A/S skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særlig forurenet spildevand.

Beregning og opkrævning af særbidrag er nærmere beskrevet i Betalingsvedtægt for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S