Retningslinjer

Vandafledningsafgift

Vandafledningsafgift udgøres af et fast bidrag pr. tilsluttet spildevandsstik samt et variabelt bidrag pr. m3 målt eller skønnet vandforbrug.

Takster fremgår af Assens Forsyning A/S’ hjemmeside