Retningslinjer

Vejbidrag

Vejbidrag sikrer at veje, pladser og lignende, som er tilsluttet det offentlige afløbssystem, betaler til de offentlige spildevandsanlæg i lighed med de øvrige tilsluttede brugere. Vejbidraget er et årligt bidrag, som beregnes som en procentdel af spildevandsselskabets udgifter til ledningsanlæg, herunder regnvandsbassiner, pumpestationer mv.. Vejbidrag for statsveje betales af Vejdirektoratet, og vejbidrag for kommuneveje betales af Assens Kommune.

Beregning og opkrævning af vejbidrag er nærmere beskrevet i Betalingsvedtægt for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S