Retningslinjer

Sikkerhedstillæg ved dimensionering

Det skal tilstræbes at foretage beregninger, der er så tæt på virkeligheden som muligt, således vælges sikkerhedstillæggene ved hjælp af nedenstående formel fra Skrift 27. Sikkerhedsfaktorerne skal påføres afstrømningen fra den lokale regnserie (qlokal), således, at den dimensionsgivende afstrømning beregnes som:

qdesign = fregnserie * fklima * ffortætning * fmodel * qlokal

De sikkerhedstillæg, som skal anvendes, er beskrevet nedenfor.

De sikkerhedstillæg, som skal anvendes, er beskrevet nedenfor.

Klimafaktor (fklima)

Klimafaktoren skal fastsættes i forhold til det konkrete projekt og tidshorisonten forbundet dermed, da klimafaktoren skønnes at afhænge lineært af planlægningsperioden.

Senest har Spildevandskomitéen udsendt Skrift 30 omhandlende ”Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter”. I dette skrift anbefales det fortsat at bruge sikkerhedsfaktorerne fra Skrift 29, men ved robusthedsundersøgelser af et system eller beregning af worst-case scenarier kan der bruges ekstra høje sikkerhedsfaktorer.

Klimafaktoren er afhængig af regnens varighed, men som anbefalet i Skrift 30 anvendes samme klimafaktor uanset varighed.

 Gentagelsesperiode

Klimafaktor ved planlægningshorisont på 100 år 

 2 år

 1,2

 10 år

 1,3

 100 år

 1,4

Fortætningsfaktor (ffortætning)

Byfortætningen beskriver hvordan byens befæstede flader vil udvikle sig i fremtiden. Der skal generelt anvendes en sikkerhedsfaktor for fortætning på 1,1 – 1,15. For Assens midtby vurderes befæstelsesgraden ikke at ændre sig i fremtiden og her benyttes en faktor på 1,0. Fortætningsfaktoren aftales med Assens Kommune i hvert enkelt tilfælde.

Statistisk usikkerhedsfaktor/modelusikkerhed (fmodel)

Ved dimensionering med beregningsniveau 2 og 3 varierer modelusikkerhedsfaktoren fra 1,05 til 1,2. Ved ukalibrerede modeller anvendes 1,2, som gradvist kan reduceres til 1,05 for en grundigt kalibreret model.

Ved statusberegninger regnes der med sikkerhedsfaktor 1,0.

Samlet sikkerhedstillæg

For dimensionering af ledninger anvendes følgende sikkerhedstillæg:

Statistisk usikkerhed: 1,05 - 1,2
Fortætning: 1,0 – 1,15
Klimatillæg: 1,2 – 1,4

Ved bassindimensionering anvendes klimatillæg, som ovenfor, afhængig af gentagelsesperioden. Der anvendes ikke tillæg for statistisk usikkerhed og fortætning.