Skip til hoved indholdet
    Hjem Retningslinjer Klimatilpasning

Klimatilpasning

I kommunens Handleplan for klimatilpasning er der en oversigt over kortlægning af risikoen for oversvømmelser og en udpegning af indsatsområder i indeværende planperiode. I Kommuneplan 2017-2029 er der fastsat retningslinjer for det fremtidige arbejde med klimatilpasning i Assens Kommune. Retningslinjerne er listet herunder.

Planlægning for ny arealanvendelse

Planlægning for ny arealanvendelse skal ske med udgangspunkt i en samlet blå/grøn struktur for det pågældende område, som er lavet på baggrund af oversvømmelseskort og strømningsvej til fastlæggelse af oversvømmelsestruede områder og kritiske koter.

Planlægning lavtliggende områder

Ved planlægning for byområder, bygninger og anlæg skal lavtliggende arealer friholdes for bebyggelse og fortrinsvis udlægges til formål, som er forenelige med risikoen for oversvømmelse.

Ved planlægning for nyt byggeri i områder, der potentielt er truet af oversvømmelse, skal der fastsættes en mindste sokkelkote over koten for den potentielle oversvømmelse.

Afledning af regnvand i nye områder

Ved planlægning for byområder, bygninger og anlæg skal der som udgangspunkt stilles krav om, at regnvand afledes lokalt i form af løsninger, der skaber synlig kvalitet i bybilledet.

Beplantning i risikoområder

Ved planlægning i risikoområder ved ekstremregn bør der stilles krav om valg af beplantning, der tåler periodevise oversvømmelser.

Nyt byggeri og nye anlæg

I planlagte men uudnyttede områder og i allerede udbyggede områder skal nyt byggeri og nye anlæg generelt placeres eller anlægges på en måde, så der sker sikring mod risiko for oversvømmelse.

Tag- og overfladevand

Tag- og overfladevand skal som udgangspunkt afledes ved udnyttelse af naturlige fald- og terrænforhold. Tag- og overfladevandet skal hvor det er muligt afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende.

Afledning af regnvand ved skybrud

Ved skybrud skal lokal afledning af regnvand som udgangspunkt kunne ske til grønne friarealer og vandområder.

Bufferzoner for opstuvning af vand

Bufferzoner for opstuvning af vand ved ekstremregn skal så vidt muligt kombineres med andre funktioner, f.eks. parkeringsareal, veje, stier, grønne rekreative områder eller sportspladser.

Tekniske anlæg til klimatilpasning

Tekniske anlæg til klimatilpasning af vandkredsløbet skal som udgangspunkt tilføre eksisterende som nye by- og boligområder en rekreativ, arkitektonisk og funktionel kvalitet og merværdi.

Oversvømmelsesplanlinjen

I områder beliggende mellem kystlinjen og gældende oversvømmelsesplanlinje, bør der som udgangspunkt ikke foretages udlæg af arealer til opførelse af oversvømmelsesfølsomt byggeri eller anlæg.

Hvis området beliggende mellem kystlinjen og gældende oversvømmelsesplanlinje udnyttes, skal risikoen for oversvømmelsesskader vurderes, og der skal evt. etableres afhjælpende foranstaltninger. Det samme gælder for området umiddelbart bag oversvømmelsesplanlinjen, hvis der pga. terrænforholdene er risiko for havvand på terræn.

Værdifulde kultur- og naturværdier

Værdifulde kultur- og naturværdier skal sikres mod oversvømmelse, der kan føre til tab af værdierne. For naturværdierne kan der alternativt udpeges sammenhængende områder, hvor der kan skabes nye værdier og miljøer, hvortil naturområderne kan brede sig.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links