Retningslinjer

Kloakerede områder

Assens Forsyning A/S har ansvaret for at bortskaffe spildevand samt tag- og overfladevand fra ejendomme i fælles- og separatkloakerede områder samt bortskaffe spildevand fra ejendomme i spildevandskloakerede områder.

I dette afsnit beskrives retningslinjer og vilkår for administration af afløbsforhold når regn- og spildevand er tilsluttet det offentlige afløbssystem.

Faktaboks – Spildevand

I Spildevandsbekendtgørelsen bliver Spildevand defineret som alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt fra befæstede arealer (tag- og overfladevand).

I nærværende spildevandsplan anvendes ’spildevand’ om husspildevand og processpildevand, mens ’regnvand’ anvendes om tag-og overfladevand.

Men lovmæssigt vil regnvand, som falder på tage og andre helt eller delvist befæstede arealer, blive defineret som spildevand.