Retningslinjer

Befæstelsesgrad

Det er en generel målsætning at begrænse afledningen af tag- og overfladevand til det offentlige afløbssystem. Assens Kommune ønsker at imødegå overbelastning af afløbssystemet som følge af fremtidige klimaændringer, der varsler øgede nedbørsmængder og mere ekstreme regnhændelser.

For at undgå, at afløbssystemet bliver overbelastet, er der fastsat grænser for, i hvor stor udstrækning forskellige typer arealer må befæstes:

Arealanvendelse, jf. kommuneplan og lokalplaner Maksimalt tilladelig befæstelsesgrad 
 Boligområde  0,4
 Blandet bolig og erhverv  0,6
 Erhvervsområde  0,7
 Centerområde  0,8
 Sommerhusområde  0,15
 Område til offentlige formål  0,5
 Tekniske anlæg  0,6
 Landområde  0,3

De fastsatte værdier skal følges, når der laves nye tilslutninger, eller når eksisterende tilslutninger ændres.

Af spildevandsplanens skemadel fremgår de aktuelle befæstelsesgrader for de enkelte kloakerede oplande. De forskellige typer arealer er inddelt i kategorier efter, hvad de må anvendes til ifølge kommuneplan og lokalplaner. Befæstelsesgraden angiver den andel af tag- og overfladevand, der maksimalt må afledes til afløbssystemet fra ejendommens areal uden forsinkelse. En befæstelsesgrad på 0 svarer til, at intet tag- og overfladevand må afledes til afløbssystemet, mens en befæstelsesgrad på 1 svarer til, at tag- og overfladevand fra hele matriklens samlede areal må afledes til afløbssystemet uden forsinkelse.

Hvis man vil befæste en større del af grunden end ovenstående skema giver mulighed for, skal tag- og overfladevand fra den del af arealet, der overskrider den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad, enten nedsives på egen grund eller som udgangspunkt forsinkes til 1 l/s pr. hektar, før det afledes til afløbssystemet. I de tilfælde, hvor den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad ønskes overskredet, skal der foretages en konkret vurdering i forhold til kapaciteten i det offentlige afløbssystem hos Assens Forsyning A/S. Herefter kan der gives tilladelse hos Assens Kommune.

Ved afledning af overfladevand fra byggemodninger gælder samme betingelser som nævnt ovenfor.

Assens Kommune vil generelt i forbindelse med byggeprojekter (nybyggeri, udvidelser, ændringer m.v.) vejlede om muligheder for at begrænse tilledningen af overfladevand til det offentlige afløbssystem. Dette kan gøres ved etablering af mindst mulig befæstelse, arealer med permeabel befæstelse, nedsivning af overfladevand m.v. på egen grund. Assens Kommune kan i den forbindelse også indgå i dialog om klimatilpasningsløsninger.

Assens Kommune arbejder for at skabe flere blå/grønne løsninger, hvor regnvand betragtes som en ressource. I forbindelse med nybyggeri er det oplagt, at kommune, forsyning og bygherre indgår i tæt dialog om løsninger der giver synergi. For eksempel ved at skabe løsninger, som begrænser belastningen på forsyningens ledningsnet og som reducerer risikoen for, at kraftige regnhændelser skader bygninger og lignende. I stedet kan regnvandet bidrage til læring, forskønnelse af områder eller rekreative oplevelseselementer.