Retningslinjer

Fejlkoblinger

Tilledning af spildevand til en separat regnvandsledning eller tilledning af regnvand til en separat spildevandsledning kaldes en fejlkobling. Fejlkoblinger af spildevand på separate regnvandsledninger medfører, at spildevand ledes urenset til vandmiljøet. Fejlkoblinger af regnvand på separate spildevandsledninger medfører forøgede pumpetider (energiforbrug) under regn ved spildevandspumpestationer samt risiko for oversvømmelser af f.eks. kældre med spildevand opblandet med regnvand.

Sporing af fejlkoblinger har derfor meget høj prioritet, men det er generelt et stort og ressourcekrævende arbejde.

Ved fejlkoblinger på privat grund meddeler kommunen påbud om udbedring af fejlen til ejer af ejendommen.