Retningslinjer

Genanvendelse af regnvand

I stedet for at nedsive regnvandet eller lede det til kloakken kan man opsamle og genbruge det.

En simpel løsning er at opsamle regnvand i en eller flere mindre regnvandstønder, hvor regnvandet kan bruges til vanding i haven eller drivhuset.

Det er også muligt at installere et større regnvandsanlæg på ejendommen, hvor regnvandet anvendes til toiletskyl og tøjvask. Det medfører dog ikke, at man kan fritages fra at betale afgift af det afledte vand.

Der bør kun genanvendes regnvand, som falder på taget. Vand fra veje og parkeringsarealer bør ikke anvendes, da det kan være forurenet af partikler fra bilernes udstødning, olietab og rester fra bildæk, asfalt og lign.

Ved genanvendelse af tagvand skal du være opmærksom på følgende:

  • Hvis din ejendom har tag af zink eller kobber, bør regnvandet ikke anvendes til vanding af køkkenhaven, da koncentrationen af zink og kobber i vandet ofte vil være højere end de tilladte grænseværdier.

  • Hvis din ejendom har et eternittag fra før 1988, kan der være asbest i tagpladerne, og regnvandet bør derfor ikke bruges til tøjvask og vanding af køkkenhaven.

  • Hvis din ejendom har fået nyt tagpap på taget, bør regnvandet ikke anvendes til vanding af køkkenhaven, da det kan indeholde forurenende stoffer.

  • Hvis regnvandet løber gennem tagrender og nedløbsrør af zink eller kobber, kan vandet indeholde små mængder af disse sundhedsskadelige stoffer. Mængderne er dog så små, at der ikke menes at være nogen risiko forbundet med at bruge vandet i køkkenhave og drivhus.

  • Bestemmelser i bygningsreglementet og drikkevandsbekendtgørelsen skal overholdes jf. § 51 i spildevandsbekendtgørelsen.

  • Der skal være en ”plan B” til håndtering af regnvandet, når beholderen til opsamling er fuld. Du skal sikre, at der ikke opstår overfladisk afstrømning eller overfladegener og, at vandet ikke løber ind til dinenaboer.