Retningslinjer

Opsamling til havevanding

Det kræver ingen tilladelse at opsamle tagvandet fra dit hus i en samletank og bruge det til almindelig havevanding, hvis samletanken ikke er nedgravet.

Der skal søges om tilladelse hos Assens Kommune, hvis samletanken til tagvandet nedgraves. Dette gælder dog ikke mindre beholdere til opsamling af tagvand til almindelig havevandingsbrug i forbindelse med et almindeligt parcelhus, hvor beholderen er ren og ikke afgiver forurenende stoffer til omgivelserne.

Opsamling og indretning skal sikres mod overløb og overfladisk afstrømning, så der ikke opstår gene for naboer.

Opsamling og genanvendelse af tagvand for en enkelt bolig kræver ikke en ændring af spildevandsplanen, da det betragtes som værende af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen.

Opsamling af regnvand fra tag.