Retningslinjer

Højvandslukke

En højvandslukkeventil skal sikre, at tilbagestuvning i en afløbsledning ikke skaber oversvømmelse i bygninger.

Ved etablering af et højvandslukke i etageboliger og virksomheder skal der søges om tilladelse hos Assens Kommune. Højvandslukkeventilen må aldrig anbringes på stikledningen fra boligblokke eller virksomheder.

Ved etablering af et højvandslukkeventil inde i et en-familiehus kræves ikke tilladelse, men etableringen skal udføres efter nedenstående retningslinjer: Installation af en højvandslukkeventil skal følge de generelle krav til vand- og afløbsinstallationers udformning, som fremgår af gældende bygningsreglement. Hvis der afviges fra disse retningslinjer skal der, uanset bygningstype, søges om dispensation hos Assens Kommune. Dette gælder også, hvis man f.eks. ønsker at etablere en højvandslukkeventil på en stikledning ved et en-familiehus.

Etablering af et højvandslukke skal ske efter retningslinjerne i DS 432 Norm for afløbsinstallationer. Det skal være udstyret med to af hinanden uafhængige klapper. Begge klapper skal virke automatisk, og den ene skal desuden kunne lukkes manuelt.

Der må kun anvendes CE-mærkede højvandslukker.

Den europæiske standard for højvandslukker DS/EN 13564 angiver, at der findes 6 forskellige typer højvandslukker. Dog kan der kun anvendes følgende typer i Danmark:

  • Type 2 (anvendes kun til regnvand)
  • Type 3 (anvendes til regn- og spildevand)
  • Type 5 (anvendes kun til regnvand)

Et højvandslukke til spildevand skal være forsynet med visuel og akustisk alarm, og skal være anbragt således, at den er tilgængelig for betjening, inspektion, rensning og vedligeholdelse.