Retningslinjer

Hvad må grundejer selv?

Alt arbejde med afløbssystemer inden for skel må kun udføres af autoriserede kloakmestre, jf. autorisationsloven.

Undtaget fra kravet om autorisation som kloakmester er udførelse af faskiner med tilhørende ledninger til nedsivning af uforurenet tag- og overfladevand fra beboelsesbygninger med tilknyttede udhuse, carporte og garager eller fra landbrugsejendommes driftsbygninger.

Undtagelsen er betinget af, at anlægget anbringes på ejendommens egen grund og i øvrigt udføres efter de gældende forskrifter i bygningsreglementet og miljøbeskyttelsesloven.

Undtagelsen giver ikke ret til at foretage afpropning eller øvrige indgreb i eksisterende afløbsinstallationer herunder afkobling og tilslutning til Assens Forsyning A/S' afløbssystem uden, at der foreligger en autorisation som kloakmester.

Den præcise undtagelsesbestemmelse fra kravet om autorisation kan læses her.