Retningslinjer

Kælderoversvømmelser

I forbindelse med de globale klimaændringer forekommer hyppigere skybrudslignende regnskyl, som overbelaster de offentlige afløbssystemer.

Ansvarsforhold

Hvis din kælder oversvømmes med kloakvand under et skybrudslignende regnskyl, er det juridisk set ikke Assens Forsyning A/S’ ansvar. Som grundejer skal du derfor sørge for at anmelde skaden til dit eget forsikringsselskab. Assens Forsyning A/S kan kun drages til ansvar, hvis der er tale om fejl eller forsømmelser fra forsyningsselskabets side.

Ejeren af en ejendom er ansvarlig for alle installationer på ejendommen – herunder også stikledninger, der forbinder ejendommens rør med det offentlige afløbssystem. Assens Forsyning A/S har ansvar for stikledningen fra hovedkloakken og frem til ejendommens skel eller skelbrønd.

Årsager til vand i kælderen

Der findes forskellige årsager til vand i kælderen. De mest almindelige årsager er oplistet nedenfor:

 1. Kraftige eller længerevarende regnskyl i fælleskloakerede oplande. Ved meget kraftige eller længerevarende regnskyl kan regnvand opblandet med spildevand stuve op i fælleskloakledningen. Hvis ledningen bliver fyldt op, vil vandet stuve videre tilbage i stikledningen og op i kælderen. Jo lavere din kælder ligger i forhold til terræn, jo større er risikoen for, at den bliver oversvømmet med spildevand opblandet med regnvand.
 2. Fejlkoblinger i spildevandssystemet. Tilsvarende som ovenstående kan der ved kraftig nedbør medføre opstuvning i spildevandssystemet, der ikke er dimensioneret til den øgede belastning. Opstuvningen kan medføre indtrængende vand i kældre.
 3. Defekte eller for små kloakledninger. De kloakledninger, som leder spildevandet væk fra dit hus kan med tiden blive defekte, for små eller være fyldt med planterødder. Dette kan betyde, at rørene ikke kan lede spildevand væk fra din grund i tilstrækkeligt omfang, hvorved spildevandet kan stuve op i din kælder.
 4. Utætte installationer eller høj grundvandstand. En utæt tagnedløbsbrønd eller et utæt vandrør kan føre til vand i kælderen. Desuden kan grundvandet stige efter en periode med meget regn. Forhøjet grundvandsstand kan ses og mærkes, idet jord og kældervægge er fugtige.
 5. Hovedkloakken er stoppet. Hvis hovedkloakken stopper eller bryder sammen kan spildevandet ikke ledes væk, og spildevandet vil stuve tilbage i stikledningen og ind i kælderen.

Gode råd for at mindske risikoen for vand i kælderen

 • Overvej om du har brug for dit afløb i kælderen. Hvis ikke, kan du få en kloakmester til at sløjfe det.

 • Rens dine tagrender, så blade og kviste ikke stopper tagnedløbsbrønde.

 • Etablér en tæt opkant omkring kælderskakte og lyskasser, så vandet ikke kan løbe fra terræn og ind i kælderen.

 • Sørg for nem adgang til alle brønde, så de hurtigt kan renses i tilfælde af tilstopning.

 • Hold øje med terrænet omkring husets brønde – hvis jorden sætter sig, kan det være tegn på, at der er en defekt brønd eller ledning.

 • Højvandslukkeventil - for at mindske risikoen for vand i kælderen, når det regner kraftigt, kan du som grundejer få en autoriseret kloakmester til at installere en højvandslukkeventil i ejendommens afløbsbrønd. I særlige tilfælde afholder Assens Forsyning A/S udgiften til indkøb og etablering af højvandlukkeventilen, men det er altid grundejer, som står for drift og vedligeholdelse af ventilen. Læs mere om højvandslukkeventiler her