Retningslinjer

Olie- og benzinudskillere

Olie- og benzinudskillere tilbageholder olie, benzin og andre upolære stoffer, der er lettere end vand. På den måde sikres det, at olien eller benzinen tilbageholdes og dermed ikke forårsager problemer med renseprocesserne på renseanlægget eller kommer ud i vandmiljøet via udløb fra regnvandssystemet.

Som udgangspunkt skal der etableres sandfang samt olie- og benzinudskiller på alle afløb, hvor der kan forekomme olie- og benzinrester.

Det er vigtigt, at olie- og benzinudskilleren har den rigtige størrelse og type, for at den skal virke efter hensigten.

Eksempler på krav om olie- og benzinudskillere

Som udgangspunkt vil der blive stillet krav om, at der skal etableres olie- og benzinudskiller ved:

  • direkte udledninger fra større og/eller trafikerede veje, f.eks. hovedveje og andre trafikerede befæstede arealer. Hvis afledningen sker gennem bassin med dykket udløb, skal der dog som udgangspunkt ikke etableres olie- og benzinudskiller.

  • påfyldningspladser (f.eks. pladser til påfyldning af brændstof).

  • vaskepladser og vaskehaller.

  • autoværksteder.

  • garageanlæg og parkeringshuse.

  • virksomheder hvor der vurderes at være aktiviteter, som kan give risiko for olie- eller benzinspild, f.eks. kørearealer.

  • parkeringsarealer

Parkeringsarealer

Ved afledning af overfladevand fra parkeringsarealer til personbiler med plads til mere end 20 personbiler, vil Assens Kommune lave en risikovurdering ud fra følgende retningslinjer:

  • I fælleskloakerede oplande stilles der som udgangspunkt ikke krav om etablering af olie- og benzinudskiller ved parkeringspladser. Der skal etableres sandfang inden afledning til fælleskloakken.
  • I separatkloakerede oplande stilles der som udgangspunkt ikke krav om olie- og benzinudskiller ved afløb fra parkeringspladser, hvor der er etableret et vådt regnvandsbassin med dykket udløb inden udledning til recipient. Der skal dog altid etableres sandfang inden afledning til spildevandsselskabets regnvandsledning.
  • I de tilfælde, hvor der hverken er etableret olie- og benzinudskiller eller vådt regnvandsbassin inden udløb til recipient foretager kommunen en konkret vurdering af behovet for en olie- og benzinudskiller. Der skal dog altid etableres sandfang inden udledning til regnvandsledning eller recipient.