Retningslinjer

Etablering og type

Assens Kommune vurderer og afgør, hvornår det er nødvendigt at etablere olie- og benzinudskiller og hvilken udskillertype, der skal anvendes.

Assens Kommune vurderer, om der skal anvendes udskiller med omløb (by-pass) ved tilslutning til regnvandssystemet. Omløbsfunktionen gør, at der ved større regnmængder end udskilleren er dimensioneret til, sker en omledning af regnvandet uden om udskilleren. Dog skal udskilleren kunne klare ”first flush”, som er den første mængde regnvand, der ledes igennem systemet ved et regnskyl. ”First flush” indeholder store mængder sand og som oftest olie- og benzinrester, der ikke må ledes direkte til regnvandssystemet.

Ved dimensionering af udskiller med omløbsfunktion anvendes en fordelingsnøgle, hvor 10 – 20 % af vandmængden ledes til udskiller, og resten ledes til omløb uden om udskilleren ved meget store vandstrømme under ekstrem regn.

Olie- og benzinudskillere skal installeres således, at der ikke kan opstå undertryk på udløbssiden, hvorved indholdet af olie- og benzinudskilleren suges ud i afløbssystemet eller udledes til vandmiljøet (hævertvirkning). Olie- og benzinudskilleren skal desuden være forsynet med tætsluttende dæksel, og udskilleren skal være forsynet med udluftningsrør, hvis der er risiko for benzinspild på de arealer, som afvender til udskilleren.

Olie- og benzinudskillere skal ved nyanlæg forsynes med automatisk flydelukke og/eller alarm, som i hvert tilfælde aftales med Assens Kommune.