Retningslinjer

Regnvandsbassiner

Som udgangspunkt etableres regnvandsbassiner som våde bassiner . Et vådt regnvandsbassin består af et vådt volumen (permanent vandspejl) til rensning af regnvandet samt et opstuvningsvolumen til udjævning/forsinkelse af regnvandsafstrømningen. Desuden etableres bassinerne med dykket udløb således, at olie og andre flydestoffer tilbageholdes.

Principskitse af vådt regnvandsbassin med forsinkelsesvolumen. (Figur: Vollertsen, Jes m.fl.: Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet 2012.)

Et korrekt dimensioneret og udformet vådt regnvandsbassin er et effektivt virkemiddel til at sikre en tilfredsstillende vandkvalitet inden udledning til recipient, da det våde volumen i bassinet medfører, at der sker bundfældning af sedimentérbare stoffer som f.eks. partikulært stof samt partikulært bundne tungmetaller og næringsstoffer i bassinet inden udløb til recipient.

Et regnvandsbassin anvendes desuden til at forsinke regnvandet. Når det regner kraftigt fyldes bassinet op, mens regnvandet ledes langsomt ud i recipienten.

Assens Kommune meddeler tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til recipient, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1.

Udledningen af regnvand fra bassin til recipient skal forsinkes således, at udledningen ikke medfører hyppigere eller større oversvømmelser af vandløbet, end hvad der ville være tilfældet ved afstrømning fra vandløbets naturlige opland, jf. vejledning til spildevandsbekendtgørelsen. Det skal endvidere sikres, at udledningen ikke er til hinder for opfyldelse af miljømålet for recipienten - det vil sige, at recipienten f.eks. skal beskyttes mod erosion.

Udledningen fra bassiner skal reguleres ved hjælp af en afløbsregulator eller vandbremse – dette kan kun fraviges i helt særlige tilfælde og efter konkret vurdering.

Inden der meddeles tilladelse til udledning til et vandløb (herunder drænledninger), skal kommunen sikre, at der er foretaget en vurdering af vandløbets kapacitet. Det er som udgangspunkt ansøger, der leverer kapacitetsvurderingen. Hvis der ikke er tilstrækkelig kapacitet til stede i vandløbet kan ansøger anmode om, at der gennemføres en reguleringssag, jf. vandløbsloven og bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.. Et vandløb må kun reguleres efter tilladelse fra Assens Kommune.

Assens Kommune henviser til hjemmeside for dimensionering af regnvandsbassiner . Det har til formål at sikre, at regnvandsbassiner projekteres og anlægges efter ens grundlæggende principper i forhold til funktion, udformning, indretning og drift i forbindelse med separate regnvandsudledninger.

Regnvandsbassiner skal som udgangspunkt udformes som lavvandede søer med rekreativ værdi for nærmiljøet. Dette kan efter konkret vurdering fraviges på grund af pladsmangel eller lignende.