Retningslinjer

Separatkloakering - fra fælleskloak til separatkloak

Hvis det fremgår af kommunens spildevandsplan, kan Assens Kommune i henhold til miljøbeskyttelsesloven påbyde ejeren af en ejendom og/eller virksomhed at foretage separatkloakering på egen grund i forbindelse med, at et offentligt fællessystem ændres til et separatsystem.

Separatkloakering af et fælleskloakeret opland vil typisk være begrundet af:

  • at et eller flere overløbsbygværker i kloakoplandet belaster en målsat recipient i et omfang, så målsætningen ikke kan opfyldes.
  • at det eksisterende fællessystem er nedslidt og generelt trænger til udskiftning.
  • at risikoen for opstuvninger i kældre og på terræn kan reduceres væsentligt.
  • at den hydrauliske belastning af nedstrøms beliggende afløbssystemer, pumpestationer, renseanlæg m.v. kan reduceres, med reduktion i driftsomkostninger til følge.

Ved separatkloakering udskifter Assens Forsyning A/S det offentlige en-strengede fællessystem, hvor regn- og spildevand løber i samme ledning til et nyt to-strenget separatsystem og fører ét spildevandsstik og ét regnvandsstik frem til hver enkelt grundgrænse. Efter gennemførelse af separatkloakeringen afledes alt spildevand i en spildevandsledning, mens tag- og overfladevand afledes i en regnvandsledning.

De pågældende grundejere er herefter forpligtet til for egen regning at adskille spildevand og regnvand på egen grund i separate afløbssystemer og tilslutte sig de to stik, der er ført frem til grundgrænsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4.

Tidsfristen for separatkloakering på egen grund fastsættes af Assens Kommune og vil fremgå af kommunens påbud. Normalt stilles der krav om tilslutning inden 6 måneder, men andre frister kan forekomme afhængigt af projektets omfang og kompleksitet.

Påbud om separatkloakering har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 30.