Retningslinjer

Udtræden af Assens Forsyning A/S

I henhold til spildevandsbekendtgørelsen kan kommunen give tilladelse til, at en ejendom/virksomhed, der er tilsluttet offentlig kloak, får ophævet sin tilslutningsret og -pligt helt eller delvist og efterfølgende udtræder helt eller delvist af det offentlige kloakfællesskab.

Tilladelse til hel eller delvis udtræden af Assens Forsyning A/S kan meddeles af kommunen, hvis følgende forudsætninger er opfyldt:

 • Der er overensstemmelse med Assens Kommunes spildevandsplan.
 • Der er enighed herom mellem grundejeren/virksomheden og Assens Kommune.
 • Der ikke sker en væsentlig forringelse af Assens Forsyning A/S samlede økonomi.
 • Assens Forsyning A/S fortsat kan fungere teknisk forsvarligt.

Hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab forudsætter, at tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning er meddelt, hvilket kræver, at følgende forudsætninger er opfyldt:

 • Målene for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande samt målene for anvendelsen og beskyttelsen af grundvandet ikke tilsidesættes, jf. vandområdeplanen med tilhørende bekendtgørelser.
 • Kravene i spildevandsbekendtgørelsens kapitel 10 (vedr. udledning fra offentlige renseanlæg) fastholdes, selvom der sker reduktion i den godkendte kapacitet.
 • Den samlede spildevandsmængde ikke renses dårligere end hidtil.

Med delvis udtræden af kloakfællesskabet menes udtræden for regnvand (tag- og overfladevand), hvorefter grundejeren eller virksomheden fremover selv bortskaffer regnvand, f.eks. ved lokal nedsivning. Ved udtræden for regnvand kan Assens Forsyning A/S i henhold til

Ved udtræden for regnvand følger Assens Kommune Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S, hvor spildevandsforsyningsselskabet kan foretage tilbagebetaling af et beløb. Tilbagebetalingsbeløbet kan højst fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, som ejendommen – på tidspunkt for udtræden – ville kunne opkræves for tilslutning til spildevandsforsyningsselskabets hovedledningsnet. Beløbet for en eventuel tilbagebetaling fastsættes i hvert enkelt tilfælde individuelt.

Delvis udtræden af kloakfællesskabet vil typisk være begrundet af:

 • at den hydrauliske belastning af nedstrøms beliggende afløbssystemer, pumpestationer, bassiner, overløbsbygværker og renseanlæg kan reduceres,
 • at udledning fra et overløbsbygværk til en målsat recipient kan reduceres,
 • at risikoen for opstuvninger i kældre og på terræn kan reduceres,
 • at energiforbrug til pumpning kan reduceres,
 • at bassinvolumener kan reduceres/anvendes bedre,
 • at den lokale grundvandsdannelse øges,
 • at en traditionel (separat)kloakering er samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig.

Områder, hvor det er muligt at udtræde for regnvand fremgår af spildevandsplanens kortdel.