Retningslinjer

Forbedret spildevandsrensning

Ifølge statens vandområdeplaner med tilhørende bekendtgørelser skal der gennemføres forbedret spildevandsrensning på ejendomme i spredt bebyggelse, hvor det vurderes, at udledning af spildevand fra ejendommen bidrager til manglende målopfyldelse af nedstrømsliggende vandområder. Indsatsen realiseres ved at påbyde forbedret spildevandsrensning via installation af decentrale private renseanlæg på de berørte ejendomme eller ved at kloakere de berørte ejendomme og aflede spildevandet til spildevandsselskabets renseanlæg.

I Assens Kommune skal spildevandsrensningen som minimum opfylde renseklasse SO eller SOP. Læs mere om renseklasser her.

Inden kommunen meddeler påbud til grundejerne, skal påbuddet varsles i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Først herefter meddeles det egentlige påbud om forbedret spildevandsrensning eller om tilslutning til offentlig kloak.

Det er ikke afgørende for meddelelse af et påbud, om den enkelte ejendoms bidrag til forureningen af et vandområde er stort eller lille, idet ingen ejendom har ret til at forurene. Modtageren af påbuddet kan således ikke stille krav om, at ejendommens bidrag til forurening er dokumenteret via konkrete målinger eller analyser.

Kontraktligt medlemskab af Assens Forsyning A/S

I forbindelse med udstedelse af påbud om forbedret spildevandsrensning til helårsboliger skal kommunen tilbyde grundejerne mulighed for kontraktligt medlemskab af Assens Forsyning A/S. Hvis ejendommens ejer(e) accepterer tilbuddet om kontraktligt medlemskab, indgås der kontrakt med Assens Forsyning A/S. Det betyder, at Assens Forsyning A/S er forpligtet til at etablere, drive og vedligeholde et renseanlæg på ejendommen, som lever op til det fastsatte rensekrav. Anlægget ejes af grundejeren, som derfor er forpligtet til at forsikre anlægget. Der betales tilslutningsbidrag til Assens Forsyning A/S, ligesom der betales vandafledningsafgift til Assens Forsyning A/S.

Ejeren af ejendommen skal selv udføre eventuel omlægning af kloakledninger og sløjfning af gammel bundfældningstank på ejendommen. Ejeren skal også selv stå for vedligeholdelsen af egne kloakledninger og evt. ny bundfældningstank, samt afholde udgifter til el og vand. Assens Forsyning A/S står for tømning af bundfældningstanken. Tag- og overfladevand skal fortsat håndteres lokalt på ejendommen.

Tilslutningsbidraget forfalder ved kontraktens indgåelse, og vandafledningsafgift kan opkræves fra spildevandsanlæggets tages i brug.

Tilbuddet om kontraktligt medlemskab kan kun gives til helårsboliger, hvorfra der alene afledes husspildevand, og omfatter således ikke sommerhuse og erhvervsejendomme. Helårsboliger med fællesprivate spildevandsanlæg kan heller ikke modtage tilbuddet.

Kontrakten tinglyses af Assens Forsyning A/S på ejendommen, således at kontrakten gælder for den til enhver tid værende ejer af ejendommen.

Påbud om forbedret spildevandsrensning

Når du som grundejer modtager et påbud om forbedret spildevandsrensning, har du tre muligheder:

  1. Du ønsker ikke at tage imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af Assens Forsyning A/S. Du sørger selv for at etablere et anlæg til forbedret spildevandsrensning, der overholder kravet til renseklasse. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren kan også hjælpe dig med at udfylde ansøgningen til kommunen.
  2. Du tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af Assens Forsyning A/S. Assens Forsyning A/S etablerer, driver og vedligeholder en renseløsning, der vælges af Assens Forsyning A/S. Anlægget ejes af grundejeren. Du er som ejer selv ansvarlig for etablering, drift og vedligeholdelse af spildevandsanlægget frem til og med bundfældningstanken.
  3. Du tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af Assens Forsyning A/S, men foretrækker et andet anlæg end det Assens Forsynings A/S foreslår, og som lever op til kravet om renseklasse. Assens Forsyning A/S etablerer, driver og vedligeholder den ønskede renseløsning. Du betaler en eventuel merpris for den ønskede renseløsning i forhold til den renseløsning, som Assens Forsyning A/S har tilbudt. Anlægget ejes af grundejeren. Du er som ejer selv ansvarlig for etablering, drift og vedligeholdelse af spildevandsanlægget frem til og med bundfældningstanken.

Ved løsning 1 er grundejeren selv ansvarlig for at opfylde påbuddet og afholder selv alle udgifter i forbindelse med etablering og drift af renseløsningen. Hvis et påbud ikke efterleves, kan kommunen indskærpe, at det ulovlige forhold bringes til ophør. Sker dette ikke, kan der indgives politianmeldelse.

Ved løsning 2 og 3 skal grundejeren, ud over tilslutningsbidrag og det årlige vandafledningsbidrag som opkræves af Assens Forsyning A/S, afholde øvrige afledte udgifter. Det kan f.eks. være ombygning/renovering af bundfældningstank, så gældende krav opfyldes, driftsudgifter såsom udgifter til el og vand til den valgte renseløsning, omlægning af kloakledninger samt forsikring af renseløsningen.

Tømning af bundfældningstanke er i alle tre tilfælde omfattet af den obligatoriske tømningsordning. Ved løsning 2 og 3 afholder Assens Forsyning A/S udgifter til tømning af bundfældningstanken.