Retningslinjer

Nedsivning af renset spildevand eller tag- og overfladevand

Der skal søges om tilladelse til nedsivning af renset spildevand samt tag- og overfladevand hos Assens Kommune. Ved meddelelse af tilladelser efter gældende lovgivning lægges et sæt administrative retningslinjer for grundvandshensyn også til grund for tilladelsen, se nedenstående skema med tilhørende noter.

Regnvandsbassiner uden tæt membran betragtes også som nedsivning, og de samme retningslinjer gælder derfor i disse tilfælde.

I hver enkelt sag foretages en konkret vurdering, hvor almene vandværkers indvindingsoplande samt OSD-områder (områder med særlige drikkevandsinteresser) mv. tages i betragtning.

 

Type af spildevand

Områder inden for almene vandværkers indvindingsoplande

Områder inden for OSD 

Områder uden for OSD og almene vandværkers indvindingsoplande 

Tagvand

Ja* 

Ja* 

Ja 

Overfladevand fra befæstede arealer

Individuel vurdering i forhold til anvendelse, jordbundsforhold mv. 

Individuel vurdering i forhold til anvendelse, jordbundsforhold mv. 

Ja, hvis afstanden til boringer med drikke- vandskvalitet er > 25 m, samt at arealet ikke bliver brugt til parkering af mere end 20 biler 

Spildevand < 30 PE 

Ja, hvis afstanden til vandforsyningsboringer er > 300 m**. Kan nedsættes i helt specielle tilfælde***  

Ja, hvis afstanden til vandforsyningsboringer er > 300 m**. Kan nedsættes til 75 m ved gunstige hydrogeologiske forhold.

Ja, hvis afstanden til vandforsyningsboringer er > 300 m**. Kan nedsættes til 75 m ved gunstige hydrogeologiske forhold.

Spildevand > 30 PE 

Nej

Nej 

Ja 

Noter til skemaet:
* Tagvand fra større husdyrsbrug og industrivirksomheder skal vurderes særskilt.
** De 300 meter gælder ved vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet. Hvor der ikke er krav til kvaliteten – f.eks. markvandingsboringer er kravet kun 150 meter.
*** I henhold til § 31 i Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (BEK nr. 1469 af 12/12/2017 ).

Der er i spildevandsplanen ikke udpeget områder i det åbne land, hvor afledning af spildevand skal ske til nedsivningsanlæg. Der er heller ikke udpeget områder, hvor nedsivningsanlæg ikke må etableres.

Assens Kommune vurderer muligheden for etablering af nedsivningsanlæg på baggrund af konkrete ansøgninger om tilladelse til nedsivning af renset spildevand, og der gives tilladelse, hvis gældende lovgivning på området kan overholdes.

I henhold til gældende regler tillades etablering af nedsivningsanlæg indenfor vandværkers indvindingsoplande samt OSD–områder (områder med særlige drikkevandsinteresser). De vejledende afstandskrav kan fraviges, hvis sagsbehandlingen i det konkrete tilfælde viser, at det er muligt.

Nye nedsivningsanlæg skal etableres med pumpebrønd således, at spildevandet trykkes ud i sivestrengene og dermed fordeles jævnt over sivearealet.