Retningslinjer

Påbud om tilslutning til offentlig kloak

I henhold til miljøbeskyttelsesloven fastlægger Assens Kommune i spildevandsplanen, om en ejendom skal tilsluttes offentlig kloak. Herefter er der tilslutningspligt, når spildevandsselskabet har ført stik frem til grundgrænsen.

Den planlagte offentlige kloakering skyldes sædvanligvis krav i statens vandområdeplaner om forbedret spildevandsrensning på ejendomme i spredt bebyggelse med henblik på opfyldelse af miljømålet for de lokale recipienter eller etablering af fjerntransportanlæg (afskærende kloakledninger) tæt forbi/gennem de enkelte ejendomme i spredt bebyggelse.

Som udgangspunkt spildevandskloakeres ejendomme i spredt bebyggelse, hvorved ejer fortsat selv skal håndtere afledningen af tag- og overfladevand på egen grund eller via fællesprivate kloakanlæg. I disse tilfælde opkræves ejendommene kun tilslutningsbidrag for spildevand.

Offentlig kloakering gennemføres efter følgende procedure:

  1. Assens Forsyning A/S udsender orienteringsbrev til ejendomsejere med information om kloakering og tidsplan for ejendommenes tilslutning.
  2. Ejer har derefter mulighed for at være i dialog med Assens Forsyning A/S om afklaring af spørgsmål, ønsker m.v.
  3. Assens Forsyning A/S igangsætter detailprojektering af det offentlige afløbssystem.
  4. Assens Forsyning A/S etablerer det offentlige afløbssystem.
  5. Assens Kommune udsender varsel og efterfølgende påbud om tilslutning til offentlig kloak til ejer med frist for tilslutning og fremsendelse af færdigmelding.
  6. Hvis et påbud ikke efterleves, kan kommunen indskærpe, at det ulovlige forhold bringes til ophør. Sker dette ikke, kan der indgives politianmeldelse.