Retningslinjer

Tømningsordning for bundfældningstanke

Alle ejendomme i Assens Kommune med egen bundfældningstank er automatisk tilmeldt tømningsordningen. Tømningsordningen er således obligatorisk. Tømningsordningen sikrer, at tømning af bundfældningstanke og bortskaffelse af slammet bliver udført på en sikker og miljømæssigt forsvarlig måde samt sikrer kontrol af bundfældningstankenes funktion og tilstand.

Tømningsordningen omfatter ca. 2.500 ejendomme i Assens Kommune. De nærmere bestemmelser vedrørende tømningsordningen fremgår af kommunens Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Assens Kommune. Tømningsbidraget fremgår af takstbladet på Assens Forsyning A/S’ hjemmeside.

Den daglige drift af tømningsordningen varetages af Assens Forsyning A/S, mens myndighedsansvaret ligger hos Assens Kommune.

Faktaboks – bundfældningstank

En tank eller brønd, der som regel er nedgravet. Andre betegnelser for en bundfældningstank kan være septiktank, hustank, trekammertank eller emscherbrønd. Bundfældningstanken anvendes til simpel decentral rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land. I bundfældningstanken tilbageholdes bundfældelige stoffer og flydestoffer såsom papir, fedt m.v., mens kun en lille del af spildevandets forurenende stoffer fjernes. Fra bundfældningstanke ledes spildevandet typisk videre til yderligere rensning i et minirenseanlæg, nedsivningsanlæg eller lignende renseløsning eller det udledes direkte til recipient.

For helårsboliger skal bundfældningstanken tømmes mindst én gang om året for at sikre, at den fungerer effektivt. Tanke ved sommerhuse tømmes hvert andet år.