Retningslinjer

Udledning af renset spildevand eller tag- og overfladevand

Assens Kommune meddeler tilladelse til udledning af renset spildevand til vandmiljøet fra f.eks. minirenseanlæg efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1. Der skal udtages prøver til analyse af det rensede spildevand for at sikre, at gældende grænseværdier for organisk stof og næringsstoffer er overholdt.

Assens Kommune meddeler tilladelse til udledning af tag- og overfladevand (regnvand) til recipient, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1. Ifølge kommuneplanen skal nye og forøgede udledninger til stillestående vandområder så vidt muligt undgås.

Udledningen af regnvand til recipient skal forsinkes f.eks. via et regnvandsbassin således, at udledningen ikke medfører hyppigere eller større oversvømmelser af vandløbet, end hvad der ville være tilfældet ved afstrømning fra vandløbets naturlige opland, jf. vejledning til spildevandsbekendtgørelsen. Det skal endvidere sikres, at udledningen ikke er til hinder for opfyldelse af miljømålet for recipienten - det vil sige, at recipienten f.eks. skal beskyttes mod erosion.

Inden der meddeles tilladelse til udledning til et vandløb (herunder drænledninger), skal kommunen sikre, at der er foretaget en vurdering af vandløbets kapacitet. Det er som udgangspunkt ansøger, der leverer kapacitetsvurderingen. Hvis der ikke er tilstrækkelig kapacitet til stede i vandløbet kan ansøger anmode om, at der gennemføres en reguleringssag, jf. vandløbsloven og bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.. Et vandløb må kun reguleres efter tilladelse fra Assens Kommune.

Læs mere om regnvandsbassiner her.