Status

Status

Spildevandsplanen skal være med til at sikre, at Assens Kommunes håndtering af spildevand og regnvand lever op til kommunens mål inden for miljø- og naturhensyn, klimatilpasning og forsyningssikkerhed.

Spildevandsplanens statusdel omhandler de eksisterende spildevandsanlæg i Assens Kommune. For at sikre, at de kommende års investeringer kan lede til opfyldelse af spildevandsplanens mål inden udgangen af år 2027, er det nødvendigt at have et godt kendskab til situationen i dag. Dette afsnit beskriver således den aktuelle status for følgende temaer:

  • Kloakerede områder
  • Spildevandsstruktur - renseanlæg i kommunen
  • Spildevandsrensning i spredt bebyggelse
  • Badevandskvalitet
  • Påvirkning af vandområder (vandløb, søer, kystvande og grundvand)
  • Klimatilpasning