Status

Påvirkning af vandområder

Vandområder (vandløb, søer, kystvande og grundvand) påvirkes af udledninger fra afløbssystemerne.

Spildevand og vandmiljø hænger tæt sammen, og det er derfor nødvendighed at betragte vandets kredsløb i en helhed. Miljømålet er som udgangspunkt god tilstand. Denne tilstand er opnået for overfladevand, når både den økologiske tilstand og den kemiske tilstand er god, jf. statens vandområdeplaner med tilhørende bekendtgørelser.

Det er derfor nødvendigt at se på tilstanden i de vandløb, søer og kystområder, der påvirkes af regn- og spildevand.

Assens Kommune er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn og har opland til hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord.

I vandområdeplanen beskrives tilstanden for overfladevand – vandløb, søer og kystvande – ved brug af 5 kvalitetsklasser (høj, god, moderat, ringe eller dårlig tilstand). Til vurdering af disse kvalitetsklasser anvendes kvalitetselementer som indikator. Et kvalitetselement kan være en specifik biologisk, fysisk eller kemisk parameter.

For grundvand, klassificeres tilstanden som god eller ringe, hvor god opnås ved at tilstanden er god kvantitativt og kemisk.

I de følgende afsnit kan du læse mere om miljøtilstanden i vandløb, søer, kystvande og grundvand i Assens Kommune. Du kan også se mere i MiljøGIS for vandområdeplanerne.