Status

Grundvand

Grundvandsforekomster i Assens kommune er opdelt i terrænnære, regionale og dybe grundvandsforekomster. De dybe grundvandsforekomster, som er bedst beskyttet mod forurening, er beliggende i den sydøstlige og nordlige del af Assens Kommune.

Grundvandets tilstand opdeles i kvantitativ tilstand (er der grundvand til stede) og kvalitativ tilstand (er grundvandet kemisk robust). For Assens Kommune er den kvantitative tilstand god, men den kvalitative tilstand er ringe. Dog er den god i mindre områder i den sydøstlige og nordvestlige del af kommunen.

Den kvantitative tilstand vurderes på baggrund af grundvandets påvirkning af overfladevand og terrestrisk natur og evt. indtrængning af saltvand eller andet i grundvandet.

Jf. vandområdeplanerne foreligger der ikke viden om sammenhængen mellem grundvandets kemiske tilstand og påvirkningen af vandløb, søer og kystvande. Derfor er der ikke fastsat tærskelværdier for forurenende stoffer i relation til vandløb, søer og kystvande.

Nedenstående figur viser grundvandets samlede tilstand i Assens Kommune, jf. vandområdeplanernes MiljøGIS.

Samlet tilstand for grundvandet i Assens Kommune.