Status

Søer

I vandområdeplanerne er der i Assens Kommune fastsat miljømål for 8 søer.

Heraf opfylder 6 søer ikke miljømålet: Nordby Sø, Sarup Sø, Sdr. Søby Sø, Søholm Sø, Sønderby Sø og Vestermose på Bågø sydbassin.

2 søer har ukendt tilstand - Vestermose på Bågø nordbassin og Strandsø.

Der er en betydelig fosfortilførsel til Sønderby Sø fra separatkloakerede oplande i Ebberup og Sønderby. Assens Forsyning A/S arbejder på at afskære de separate regnvandsudløb til Sønderby Sø. 

Nedenstående kortudsnit viser placering af de 8 søer i Assens Kommune samt samlet økologisk tilstand, jf. vandområdeplanernes MiljøGIS.